باز هم مهــر و شروع مدرسه           

           بازهم مشق و حساب وهندسه

 

بازهم صدشوق خواندن دردلم

            ریشه ی علم نشاندن دردلم

باز هــم آقـا معلــم درکلاس

            میزند گل خنده ای ازجنس یاس

آه ای پیغمـبر دل هـای ما

             آب پاک و روشن گِل های ما

ای به لب های تو نون والقلم

             ای معلم معـدن جود و کرم

ازشـکوه علم تـو دل، جاودان

             طفل دل ازشوق تو آمدبه جان

باغبان باغ علمی و کلام

            بی تعارف ای معلم صدسلام
                   

                        


حسودیم میشه وقتی بچه ها م میرن مدرسه به هیجان میام وقتی می بینم دخترام از

درب مدرسه میان بیرون

همیشه دوست دارم جلوی مدرسه منتظرشون باشم وقتی بهشون میگم خسته نباشید

کیف می کنم یا اگه سری به کلاسشون بزنم قلبم تند می زنه و یاد مدرسه خودم می افتم

                 یادش بخیر شیطونیهای مدرسه