من و خداوند هر روز صبح فراموش می کنیم

او خطاهای مرا و من لطف او را