کسی به خدا گفت :

اگر سرنوشت مرا تو نوشتی پس چرا آرزو کنم ؟

خدا گفت :

شاید نوشته باشم هر چه آرزو کرد؛،