یار من یوسف نیا اینجا کسی یعقوب نیست  

                        لحظه ای چشمانشان از دوریت مرطوب نیست

 ای گل زیبای من از غربتت اشکی نریز

                         نازنین اینجا خدا هم پیششان محبوب نیست 

  گرچه در هرجمعه,ای زیبا ,دعایت می کنند

                            بهترینم این دعاها جنسشان مرغوب نیست