برای کشتن پرنده ای نیازی به شکستن گردنش نیست

 

 پرهاشو  را که بچینی .......