پروردگارا از دوستی امروزمان چیزی برای فردایمان بگذار به اندازه یه

نگاه ؛ یه لبخند ،تا به یاد داشته باشیم روزی همدیگر را دوست داشته

باشیم