تا خدا هست دلت تنها نیست 

        اسیر لطف خدا باش ،

              که بی خدا زندگی هرگز زیبا نیست