با کسی که تورا امین می داند به امانت رفتار کن ،

     وبه کسی که به تو خیانت کرده خیانت نکن

         منفورترین مردمان نزد خداوند ، ستیزه جویان کینه توزند  

                          / محمد ص /