من یک نامه عاشقانه ام بازم کن ؛

                محتاج نوازشم کمی نازم کن ,

                   هر چند سکه ای سیاهم  ای دوست ؛

                                   در قلک سینه ات پس اندازم کن