اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی فردا به آن چشم نگاه

 

    نکن شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندیده باشی     

                              

                            امام علی  (ع)

شهادت مولا علی (ع) تسلیت باد