در جود و کرم، دست خدا هست حسن(ع)

                 دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)

نــومــیـــد نـــگـــردد کـسـی از درگـــه او

                     زیـرا کـه کـریم اهل بیت است حسن(ع)

                         *میلاد ماه منیر ماه خدا مبارک*