دوستان خوب شبیه ستازگان آسمونند ؛

           کم نور میشن ولی هرگز خاموش نمی شن