هروقت آب می خوریم میگیم یا حسین

 این روزها آب می بینیم  ونمی خوریم 

               آروم بگیم یاابوالفضل