دعا پشت دعا برای آمدنت          گناه پشت گناه برای نیامدنت

دل درگیر،میان این دو انتخاب      کدام آخر؟آمدنت یا نیامدنت.