نگاهم میکنی اما به سردی                      

                     نه تنها من , تو هم دریای دردی

خواه از من گناهت را ببخشم               

                   تو میدانی که با این دل چه کردی 

برو نامهربون بیگانه با من                      

                      تو هر لحظه به رنگی در میایی

رها کن این دل دیوانه ام را                     

                    برو سیرم  از  این  دیر  آشنایی