امروز دستهای کوچکی رو به آسمون بلندمی شود

 این دستها ,خالی برنمی گردند

  آسمان بخشنده است

 زمین صاحب داره

دستهای کوچیک خسته نشید