کوچه را دیدی به وقت شب چه تنها می شود ؟

                                  بی تو از آن کوچه هم تنها ترم