شاعر از کوچه مهتاب گذشت

                   لیک شعری نسرود

                       نه که معشوق نداشت

                                نه که سرگشته نبود 

                             سالها بود دگر کوچه مهتاب

                                                 ,خیابان شده بود