چه جمعه ها که یک به یک غروب شدونیامدی

 

چه بغضهاکه درگلو رسوب شد نیامدی

 

تمام  طول هفته را به انتظارجمعه ام

 

دوباره صبح ظهر نه غروب شد نیامدی