بر خاک بخواب نازنین تختی نیست                   

          آواره شدن حکایت سختی نیست

                       از اشک های پاک خود فهمیدم                  

                          لبخند همیشه را ز خوشبختی نیست