بذار خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی ،

       روزها به فکر دیدنم

           شبها پر از خواب منی .

                        چه توضیحی بدم وقتی چیزی نمی دونم