یه پروانه را با دستات می گیری بعدش می خوای ببینی زنده هست؟

انگشتاتو باز کنی .... فرار میکنه

محکم بگیری ....می میره

دوست داشتن هم یه چیزی مثل پروانه هست