مانده ام با غم هجران نگارم چه کنم؟

     عمر بگذشت و ندیدم رخ یارم چه کنم؟

      چشم آلوده کجا،دیدن دلدار کجا؟

      چشم دیدار رخ دوست دارم،چه کنم؟