زیباترین ستایش ها نثار

کسی که کاستی هاولغزش هایم را میداند

وباز هم دوستم دارد....