روزگاریست در این کوچه گرفتار توام

          با خبر باش که در حسرت دیدار تو ام

                   گفته بودی که طبیب دل بیمار منی

                          پس طبیب دل من باش که بیمار توام