حواست باشه که یه وقت

از آدمای پست فطرت برای خودت فرشته نسازی

صرفا برای اینکه دوسشون داری

 هر کاری کنی همونین که هستن