فاطمیه آمد و آن همدم و مونس کجاست ؟

     شمع می پرسد زپروانه ,گل نرگس کجاست؟

                    در عزای مادرت یابن الحسن یکدم بیا

                     تا نپرسند این جماعت , بانی مجلس کجاست؟

   شهادت مظلومانه حضرت زهرا ,

مادر سادات ,تسلیت باد