حیف که نمیشه ازتو گفت از تو نوشت:

و الا مینوشتمت با مژه و میزاشتمت روی چشام ؛

میزاشتمت کنار قرآن مجید, میبردمت رو آیینه شمعدون جهازمادرم تو طاقچه ؛

  صندوقخونه,

    میزاشتمت تو  طاقچه صندوقخونه,

       میزاشتمت......؛

                   حیف که نمیشه ازتو گفت ازتونوشت