زندگی زیباست

زندگی آتشگهی پوینده پابرجاست

گر بیفروزیش رقص شعله اش از هر کران پیداست
 

ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست