آرزویم این است نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد ,

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز . . .

و به اندازه هر روز , تو عاشق باشی, عاشق آنکه تو را می خواهد . . . 

و به لبخند تو از خویش رها می گردد . . .

و تو را دوست بدارد به همان اندازه که دلت می خواهد