یا مقلب ؛ قلب من در دست تو ست  

   یا محول حال من سر مست توست

            کن تو  تدبیریکه در لیل ونهار      

               حال قلب من شود همچون بهار

                   یا مقلب قلب مارا شاد کن ,

                       یا مدبر خانه اش آباد کن,

                            یا محمول احسن الحالش نما ,

                                        از بدیها فارغ البالش نما

                                              عیدتون مبارک