پرسید: به خاطر کی زنده هستی؟

     با اینکه دوست داشتم با تمام وجود داد بزنم بگم به خاطر تو

           بهش گفتم: به خاطرهیچکس ...

                  پرسید پس به خاطر چی زنده هستی؟

                     با اینکه دلم داد می کشید بگم  به خاطر تو

                              با یه بغض غمگین بهش گفتم: به خاطرهیچ چیز ...

                                       ازش پرسیدم تو به خاطر چی زنده هستی؟ 

                                               در حالی که اشک تو چشماش جمع شده بود گفت:

                                                              به خاطرکسی که به خاطرهیچ زنده است