عشق امانت باارزشی ست

 که هرکس آن رادرقلبش نگه می دارد

 برای همین است که هروقت بخواهی

 عشقت راازکسی پس بگیری

 بایدقلبش رابشکنی

                        تقدیم به عزیزم