بدون تو دستم سرد است

 بدون تو آغوشم تهی و لبریز از درد است

به حرمت عشقمان

به حرمت لحطات زیبایمان

مرو که بی تو من هیچم

بمان با من

بدان که تا ابد نام تو در قلبم حک شده

بدان که عشقمان همیشه پاک خواهد ماند

به وفایم ایمان داشته باش

تا به تو نشان دهم معنی واقعی واژه عشق را