هرگاه در میان ستارگان آسمان تک ستاره ای خاموش دیدی

            هرگاه دفتر محبت را ورق زدی

                     هرگاه خش خش برگها را احساس کردی برای یکبار

                                    در گوشه ای از ذهن خود نه به زبان

                                                        بلکه از ته قلب بگو یادت بخیر