من به غیر از تو نخواهم ،چه بدانی، چه ندانی         

                             از درت روی نتابم ،چه بخوانی ،چه برانی

دل من میل تو دارد، چه بجوئی، چه نجوئی      

                            من که بیمار تو هستم چه بپرسی،چه نپرسی

جان به راه تو سپارم ،چه بدانی، چه ندانی      

                           شعرم آهنگ تو دارد ،چه بخوانی،چه نخوانی