به اتش نگاهش اعتماد نکن

لمس کن

به جهتی بگریز که باد ها خالی از عطر اویند

به سرزمینی بی رنگ

بی بو

ساکت

اری

بگریز

و پشت ابدیت مرگ پنهان شو

اگر خواستار جاودانگی عشقی

 

حسین پناهی