گوشه ای می گریستم...

عابری گفت:

حالتان خوب است؟!

گفتم خوبم

تنها تکه ای تنهایی

توی چشمم رفته است.!!!