گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن                     گفتا توهم از معصیت صرف نظرکن

گفتم به نام نامی ات هردم بنازم                         گفتا که از اعمال نیکت سرفرازم

گفتم که دیدار تو باشد آرزویم                             گفتا که در کوی عمل کن جستجویم

گفتم بیا جانم پراز شهد وصفاکن                          گفتا به عهد بندگی با حق وفا کن

گفتم به مهدی به من دل خسته روکن                     گفتا زتقوی کسب عز وآبرو کن

گفتم دلم با نور ایمان منجلی کن                          گفتا تمسک بر کتاب و هم علی کن

گفتم زحق دارم تمنای سکینه                              گفتا بشوی از دل غبار حقد وکینه

گفتم رخت را ازمن واله مگردان                         گفتا دلی را با ستم از خود مرنجان

گفتم زهجران تو قلبی تنگ دارم                          گفتا زقول بی عمل من ننگ دارم

گفتم کمی با من زرافت گفت وگوکن                     گفتا به آب دیده شستشوکن

گفتم دل از بند غم آزاد گردان                            گفتا که دل به یاد حق گردان

گفتم به شام تار دلها را سحرکن                          گفتا دعا همواره به اشک بصرکن

گفتم به جان مادرت من را دعا کن                       گفتا که جانت پاک از بهرخداکن

گفتم که از هجران رویت بیقرارم                         گفتا که روز وصل را در انتظارم