شکسپیر میگه:

 کسی رو که دوست داری هر چندوقت یک باربهش

یادآوری کن

 تا فراموش نکنه قلبی براش می تپه .......

           واین یک یادآوریست..