هر جا دلت شکست ,خودت شکسته هاشو جمع کن

تا هر ناکسی منت دست زخمیشو به رخت نکشه