اگر دلت گرفته سکوت کن....

این روز ها کسی معنای دلتنگی را نمیفهمد