چه سخته توخیالت ساعت هاباهاش حرف بزنی

  اماوقتی دیدیش هیچی جزسلام نتونی بگی