روزگار عجیبیست عزیز

دهانت را میبویند

مبادا گفته باشی دوستت دارم