تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست …

تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست …

 تنهایی را دوست دام زیرا تجربه کردم …

 تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست …

 تنهایی را دوست دارم زیرا….

در کلبه تنهایی هایم در انتظار خواهم گریست و

 انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد