عوض اینکه به تاریکی لعنت بفرستی

                                یک شمع مقابلت روشن کن