بعضی اشک ها هستند

بی دلیل...بی بهانه

یک دفعه ایُ نصف شبی ....

عجیب ادم را ارام میکنند