پیوند خویشاوندی را برقرار کنید گرچه با جرعه آبی باشد،

 و بهترین پیوند خویشاوندی، خودداری از آزار خویشاوندان است

 امام رضا(ع)

شهادت سلطان خراسان تسلیت باد