خوب گوش کردن را یاد بگیریم

گاه فرصت ها بسیار اهسته در می زنند