روزی شما را محکوم میکنند به حبس ابد

محکوم می شوید

جرمتان مشخص نیست

شواهد زیادی هم از جنایت وجود ندارد

فقط اثر انگشتتان را روی قلبی یافته اند...